Tagged with Hukuki

İflas Davası Dilekçe Örneği

…  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : Sinan YILMAZ VEKİLİ                                            : Mesut  ATMACI DAVALI                                           : KONU                                               : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi  isteği. AÇIKLAMALAR                           : 1.    Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir. 2.    Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek amacıyla işyerinde bulunan makineleri kaçırma [...]

Bedelsizlik Nedeni İle Senet (Bono) İptali Davası Dilekçe Örneği

…….  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun iptali talebi. AÇIKLAMALAR                           : 1.    Dava dosyasına sunmuş olduğumuz satış sözleşmesi gereğince, Müvekkilim …,  davalı …’ den …/…/… tarihinde … adet … marka dizüstü bilgisayar almış ve bedeli olan … TL.’nin … TL.’sini peşin ve nakit para olarak ödemiş [...]

Sabıka Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

ANKARA  ( ) ’ Cİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’ NE Sabıka Kaydının Silinmesini İsteyen    : Ad Soyad Adresi                        : …. Suç ve Ceza              : Mal Beyanında Bulunmamak İnfaza Veriliş Tarihi  : 28.08.2011 Konusu                      : Ankara 8.İcra Ceza Hakimliği’ nin 1996/15.E. 1996/18.K. sayılı kararı ile verilen mahkumiyetimin, Adli Sicilden silinmesi talebidir. Açıklama                 :1-Yukarıda Mahkemesi ve numarasını belirttiğim [...]

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

………………………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE …./…./20…. DİLEKÇİ : ………………………… VEKİLİ : ………………………… KONU : Veraset ilamı istemidir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilimizin babası müteveffa …………………………, …./…./20…. tarihinde vefat etmiştir. Geride mirasçısı olarak kızları ………………………… ile ………………………… ve eşi ………………………… kalmıştır. Hal böyle olmakla veraset ilamı alabilmek için sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur. HUKUKİ NEDENLER : MK,HUMK ve [...]

Veraset Belgesi Verilmesi Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : KONUSU : Mirasçılık Belgesi Verilmesi . OLAYLAR : 1-Müvekkilimin babası 12.02.2008 tarihinde vefat etmiştir 2-Geriye mirasçıları olarak eşi ……… ve çocukları ………, ……….. ,……….. ile muristen evvel vefat eden kızı ……… nın çocukları ………….. ile kızının eşi …………….. kalmışlardır. 3-Hukuki ve diğer işlemlerde kullanılmak üzere [...]

Yaş Düzeltme Dilekçesi

…….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Yaş Düzeltme İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim …, 12.12.1984 tarihinde ….’de doğmuştur. Fakat nüfus cüzdanında doğum tarihi, 12.12.1980 olarak yazılmıştır. 2-) Müvekkilimin, ileride meydana gelebilecek istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmaması ve manevi bir zarara uğramaması için, doğum tarihinin doğru olarak düzeltilmesi gerekmektedir. [...]

Temyiz Başvuru Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. Temyiz Eden (Davacı): ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Karşı Taraf (Davalı): ………………………………………………………………….. Dava Değeri : Tüketici Mahkemesinin Kararının Tebliğ Tarihi : Temyiz Konusu : …./…./………tarihli ve …….sayılı …………………………. ……..Nolu Tüketici Mahkemesinin kararının kaldırılması istemidir. Temyiz Gerekçesi: [...]

Tedbir Talepli Şikayet Dilekçesi

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. TEDBİR TALEPLİDİR Davacı(Şikayet Eden) : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Davalı(Şikayet edilen): ………………………………………………………………….. Adresi : ……………………………………………………………………………….. Talep(*) : ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Dava(şikayet)Konusu: ………………………………………………………………………………………………. (Ayıplı mal / hizmet ) OLAY : …………………………………………………………………………………………………………………….. (Şikayetin açıklaması) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması [...]

Tüketici İtiraz Dilekçesi

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. İtiraz (Davacı) Eden : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Karşı Taraf (Davalı): ………………………………………………………………….. Dava Değeri : Hakem Heyeti Kararının Tebliğ Tarihi : İtiraz Konusu : …./…./………tarihli ve …….nolu………………………………………….Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının kaldırılması istemidir. İtirazın Gerekçesi: …………………………………………………………………………………………………………………….. (Açıklamalar) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı [...]

670.36 TL Altı Ürünler İçin Dilekçe Örneği

……………………. KAYMAKAMLIĞINA (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı) Davacı(Şikayet Eden) : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Davalı(Şikayet edilen): ………………………………………………………………….. Adresi : ……………………………………………………………………………….. Şikayetin ………………………………………………………………………………………….. Parasal Değeri : …………………………..Tl. Dava(Şikayet)konusu : ………………………………………………………………………………………………. (Ayıplı mal / hizmet ) OLAY : …………………………………………………………………………………………………………………….. (Şikayetin açıklaması) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik [...]

670.36 TL Üzeri Ürünler İçin Dilekçe Örneği

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. Davacı(Şikayet Eden) : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Davalı(Şikayet edilen): ………………………………………………………………….. Adresi : ……………………………………………………………………………….. Şikayetin ………………………………………………………………………………………….. Parasal Değeri : …………………………..Tl. Dava(şikayet)Konusu: ………………………………………………………………………………………………. (Ayıplı mal / hizmet ) OLAY : …………………………………………………………………………………………………………………….. (Şikayetin açıklaması) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması [...]

Aile Hukuku – Terk Nedeni İle Boşanma İhtar Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……………. DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : KONUSU : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebidir. OLAYLAR : 1-Davalı …….. ile müvekkil …………. tarihinde evlenmişlerdir. Davalı evliliğin kendisine yüklediği görevleri yapmamak maksadıyla evlenme tarihinden 5 ay sonra müşterek evi terk ederek ve tüm eşyalarını alarak babasının evine gitmiştir. Halbuki,davalının evini terk [...]

Aile Hukuku – Küçüğün Evlenmesine İzin

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ……………………… SİVAS TALEPTE BULUNAN : ………. ‘a velayeten babası ………….. DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Yaş küçüklüğü nedeniyle Medeni Kanunun 124. maddesi hükümleri gereğince evlenmeye izin verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Kızım olan Hatice Koç 12.09.1990 tarihinde doğmuş olup 16 yaşını doldurmuş, 17 yaşından gün almıştır. Kızım komşumuz olan ………… [...]

Aile Hukuku – İstirak Nafakasının Artırılması

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ……………. DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : İştirak nafakasının aylık ………………………-(……………………) TL’ye çıkarılması talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilem ……………………… ile davalı …………………………., mahkemesinin vermiş olduğu 15.10.2003 tarih …………/….. esas ve ………./…………. karar sayılı karalı ile boşanmışlar ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir. 2. Söz konusu kararda mahkemeniz müşterek [...]

Aile Hukuku – Evliliğin Temelinden Sarsılmasi Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE …………. DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : KONUSU : MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ………. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir. OLAYLAR : 1-Müvekkilem ve davalı ……… tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek dört çocukları bulunmaktadır. 2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. [...]

Aile Hukuku – Anlaşmalı Boşanma

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE …………. DAVACI : . VEKİLİ : Av.. . DAVALI : . KONUSU : MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ……., ………. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir. OLAYLAR : 1-Müvekkilem ve davalı …….. tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek üç çocukları bulunmaktadır. 2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri [...]

404