AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
…………….

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : İştirak nafakasının aylık ………………………-(……………………) TL’ye çıkarılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilem ……………………… ile davalı …………………………., mahkemesinin vermiş olduğu 15.10.2003 tarih …………/….. esas ve ………./…………. karar sayılı karalı ile boşanmışlar ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir.

2. Söz konusu kararda mahkemeniz müşterek çocukların ikisini müvekkileme bırakmış ve bunların her birine ………………- (………………….) TL olmak üzere toplam ………………….-(……………………….) TL iştirak nafakası bağlamıştır.

3. Çocukların büyümeleri ve birinin okula başlaması nedeniyle ……………..-(………………..) TL çocukların ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok düşük gelmektedir.

4. İş bu nedenlerle iştirak nafakasının artırılmasına ilişkin dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Mahkeme kararı, çocukların okul kaydı örneği, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, talebimizin kabulü ile iştirak nafakasının çocukların her biri için ………………………..-(…………………………) TL olmak üzere toplam ……………………..-(…………………….) TL’ye çıkartılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/……
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Okul kaydı örneği

Incoming search terms:

  • nafaka artırım davası dilekçe örneği
  • nafaka artırım dilekçesi
  • nafaka artırım dilekçe örneği
  • iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği
  • iştirak nafakası artırım davası dilekçe örneği
  • nafaka artırımı dilekçe örneği
  • nafakanin artirilmasi dava dilekçesi
  • nafakanın artırılması dilekçe örneği
  • nafaka artırım dilekçesi örneği
  • iştirak nafakası dilekçe örneği